วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในวิชานี้ คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเขียนเส้น การเขียนภาพ และการระบายสีภาพวาด และวาดภาพด้วยปากกาโดยที่ไม่ต้องมีการร่างภาพไว้ก่อน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power point และการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Photoshop และการสร้างBloggerของตนเอง เพื่อเก็บข้อมูล ในการอบรม และการเรียนวิชานี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำความรู้ไปใช้สอนนักเรียนในอนาคตไดอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: